குறித்து
ஆளுகை

ஆளுகை கட்டமைப்பு

நோர்காம் ஒரு உள்ளூர் அரசாங்க நிறுவனமாக உருவாக்கப்பட்டது, அதன் உறுப்பினர்கள் பொது முகவர்களாக உள்ளனர், மேலும் இது அனைத்து அதிபர்களையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒரு வாரியத்தால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது.

ஒவ்வொரு முகமையின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளையும் உள்ளடக்கியதாக நிர்வாகக் குழு உள்ளது. அது நகர மேலாளர், தீயணைப்புத் துறை அதிகாரி அல்லது காவல்துறை த் தலைவர். மேற்பார்வையை வழங்குவதற்காக, ஒவ்வொரு உறுப்பினரும் வருடாந்த அதிபர் பேரவையில் பிரதிநிதித்துவம் செய்வதற்கு அதன் சட்டமன்ற ப் பேரவையின் ஒரு உறுப்பினரை நியமிக்கவேண்டும்.

NORCOM இன் குறிப்பிடத்தக்க நிதி மற்றும் செயல்பாட்டு முடிவுகளுக்கு ஒரு மிக உயர்ந்த பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பு தேவைப்படுகிறது. வழக்கமான செயல்பாட்டு முடிவுகளுக்கு, ஆளும் வாரியம் ஒருமித்த கருத்துடன் செயல்படுகிறது, ஒப்புதலுக்கு ஒரு எளிய பெரும்பான்மை வாக்கெடுப்பு தேவைப்படுகிறது.

 

பிரதான பிரதிநிதிகள்

பிரதான பிரதிநிதிகள்