VỀ
Quản trị

Cơ cấu quản trị

NORCOM được thành lập như một cơ quan chính quyền liên địa phương có thành viên là các cơ quan công cộng và nó được điều hành bởi một hội đồng quản trị mà tất cả các hiệu trưởng được đại diện.

Hội đồng quản trị bao gồm các giám đốc điều hành từ mỗi cơ quan. Đó là một người quản lý thành phố, cảnh sát trưởng, hoặc cảnh sát trưởng. Để cung cấp giám sát, mỗi thành viên chỉ định một thành viên của cơ quan lập pháp của mình để đại diện cho nó tại Hội đồng hiệu trưởng hàng năm.

Các quyết định tài chính và hoạt động quan trọng của NORCOM đòi hỏi một cuộc bỏ phiếu siêu lớn. Đối với các quyết định hoạt động thường xuyên, Hội đồng quản trị hoạt động theo sự đồng thuận, đòi hỏi một đa số phiếu đơn giản để phê duyệt.

 

Đại diện chính

Đại diện chính