Yêu cầu Hồ sơ Công cộng

Bộ luật sửa đổi của Washington (RCW) 42.56.070(1) yêu cầu mỗi cơ quan để làm cho có sẵn để kiểm tra và sao chép nonexempt "hồ sơ công cộng" theo quy định được công bố.  NORCOM thực hiện nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và hoạt động hàng ngày để đảm bảo các yêu cầu hồ sơ công khai được xử lý chuyên nghiệp.

NORCOM sẽ trả lời các yêu cầu trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu. Ngoài ra, thời gian hợp lý có thể được yêu cầu để kiểm tra và / hoặc sao chép hồ sơ công khai.

NORCOM sẽ trả lời bằng cách:

    1. Cung cấp hồ sơ; Hoặc
    2. Thừa nhận việc nhận được yêu cầu và cung cấp ước tính hợp lý về thời gian cần thiết để đáp ứng yêu cầu; Hoặc
    3. Từ chối yêu cầu và cung cấp một tuyên bố bằng văn bản về các lý do cụ thể.

Quá trình kháng cáo có thể được tìm thấy trong toàn văn chính sách công bố công khai norcom.

Gửi yêu cầu trực tuyến