NORCOM 911 (TIẾNG VIỆT)
Về

Về

NORCOM là một trung tâm truyền thông tổng hợp 911 cuộc gọi được thành lập vào năm 2007 bởi hai mươi tổ chức an toàn công cộng ở khu vực phía đông bắc của Quận King.

Nhiệm vụ của NORCOM là trở thành một người đầy tớ chu đáo và đáng tin cậy cho những người cần giúp đỡ và những người cung cấp trợ giúp.

Ngoài việc nhận và điều phối cuộc gọi, NORCOM còn quản lý hai hệ thống vô tuyến, hỗ trợ hai hệ thống điều phối hỗ trợ máy tính (CAD), lưu trữ nhiều giải pháp công nghệ và cung cấp hỗ trợ THÔNG TIN 24/7/365 cho nhân viên và cơ quan người dùng. Một Hội đồng quản trị, bao gồm một đại diện của mỗi cơ quan người dùng hoặc thành phố, là cơ cấu giám sát, và Hội đồng quản trị bổ nhiệm một Giám đốc điều hành để quản lý các hoạt động hàng ngày.