Hồ sơ công khai có sẵn trực tuyến

Việc tiết lộ hồ sơ NORCOM được điều chỉnh bởi các quy định hiện hành của tiểu bang và địa phương. Tất cả các mục điện thoại, đài phát thanh và máy tính hỗ trợ Dispatch được ghi lại.