Kết nối với chúng tôi!
Liên hệ

Sứ mệnh của chúng tôi là trở thành một người hầu chu đáo và đáng tin cậy đối với những người cần giúp đỡ và những người cung cấp trợ giúp

Địa chỉ gửi thư

NORCOM (Tiếng Việt)
Hộp thư B.O. 50911
Bellevue, WA 98015-0911

Số điện thoại

(425) 577-5700

Lãnh đạo Norcom

Đội

Liên hệ 17

Bill Hamilton

Giám đốc điều hành
Liên hệ 18

Katy Myers

Phó Giám đốc Dịch vụ Hành chính
Liên hệ 22

Roky Louie

Phó Giám đốc Điều hành
Liên hệ 23

Judy Cayton

Quản lý nhân sự
Liên hệ 19

Marianne Deppen

Giám đốc Tài chính
Liên hệ 20

Cory James

Lửa Liên lạc
Liên hệ 21

Jeremy Henshaw

Liên lạc viên thực thi pháp luật