Sắp tới
Sự kiện

Quay lại Sự kiện
Đang tải Sự kiện

Cuộc họp Hội đồng quản trị

  • Sự kiện này đã trôi qua.

Hội đồng quản trị trực tuyến

Do tiếp tục các yêu cầu xa cách xã hội để giảm thiểu đại dịch COVID-19, và phù hợp với tuyên bố của Thống đốc, NORCOM sẽ tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị từ xa. Công chúng có thể tham gia cuộc họp qua điện thoại hoặc truy cập từ xa bằng video.

Nếu bạn muốn thực hiện một bình luận công khai, xin vui lòng làm như vậy khi được hỏi bởi Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhận xét sẽ là một phần của bản ghi và được giới hạn tối đa 3 phút.

Gói họp cho ngày 12 tháng 11 năm 2021

Chi tiết