مورد
حکومت

ساختار حکومتی

NORCOM به عنوان یک سازمان دولتی بین محلی تشکیل شده است که اعضای ان سازمان های دولتی هستند و توسط هیئت مدیره اداره می شود که در ان همه مدیران نمایندگی می شوند.

هیئت مدیره از مدیران اجرایی هر اژانس تشکیل شده است. این مدیر شهر، رئیس اتش نشانی یا رئیس پلیس است. برای ارائه نظارت، هر عضو یک عضو از نهاد قانونگذاری خود را به نمایندگی از ان در مجمع سالانه مدیران تعیین می کند.

تصمیمات مالی و عملیاتی قابل توجه NORCOM نیاز به رای اکثریت دارد. برای تصمیمات عملیاتی معمول، هیئت مدیره با اجماع عمل می کند و نیاز به رای اکثریت ساده برای تصویب دارد.

 

نمایندگان اصلی

نمایندگان اصلی