درخواست سوابق عمومی

کد تجدید نظر شده واشنگتن (RCW) 42.56.070 (1) هر سازمان را ملزم می کند تا برای بازرسی و کپی کردن "سوابق عمومی" مطابق با قوانین منتشر شده در دسترس قرار دهد.  NORCOM وظیفه خود را جدی می گیرد و هر روز کار می کند تا اطمینان حاصل شود که درخواست های سوابق عمومی به صورت حرفه ای انجام می شود.

NORCOM در عرض پنج (5) روز کاری پس از دریافت درخواست به درخواست ها پاسخ خواهد داد. علاوه بر این، ممکن است زمان معقول برای بازرسی و / یا کپی کردن سوابق عمومی مورد نیاز باشد.

NORCOM پاسخ خواهد داد:

    1. ارائه رکورد؛ یا
    2. تایید دریافت درخواست و ارائه براورد معقول از زمان مورد نیاز برای پاسخ به درخواست؛ یا
    3. رد درخواست و ارائه یک بیانیه کتبی از دلایل خاص.

روند تجدید نظر را می توان در متن کامل سیاست افشای عمومی NORCOM یافت.

درخواست خود را به صورت انلاین ارسال کنید