ارتباط با ما
تماس

ماموریت ما این است که خدمتی دلسوز و قابل اعتماد برای کسانی باشیم که به کمک نیاز دارند و کسانی که کمک می کنند

ادرس پستی

نورکام
صندوق پستی 50911
Bellevue، WA 98015-0911

شماره تماس

(425) 577-5700

رهبری Norcom

تیم

تماس 17

بیل همیلتون

مدیر اجرایی
تماس 18

کتی مایرز

معاون اداری
تماس 22

روکی لویی

معاون مدیر عملیات
تماس 23

جودی کایتون

مدیر منابع انسانی
تماس 19

ماریان دپن

مدیر امور مالی
تماس 20

کوری جیمز

رابط اتش نشانی
تماس 21

جرمی هنشاو

رابط اجرای قانون