ما یک بسته مزایای سخاوتمندانه ارائه می دهیم!

  • 12 تعطیلات پرداخت شده
  • برنامه 4/10 (Telecommunicators)
  • سخاوتمندانه جمع PTO ترک
  • 100٪ کارفرما پرداخت کارکنان پزشکی، دندانپزشکی و پوشش بینایی
    • 3 انتخاب برنامه پزشکی
  • 80٪ کارفرما پوشش پزشکی، دندانپزشکی و بینایی وابسته را پرداخت می کند
  • مشارکت در اعتماد مزایای کارکنان شهرداری (MEBT) با مطابقت کارفرما
  • مشارکت در سیستم بازنشستگی کارکنان دولتی (PERS) با مشارکت کارفرما
  • ICMA (برنامه پس انداز بازنشستگی قبل از مالیات)