جلسات هیئت مدیره

هیئت مدیره هر جمعه دوم ماه تشکیل جلسه می دهد.

جلسات گذشته

2024

2023

2022

2021

2020

2019

برای بررسی بسته های جلسه از سال های گذشته، لطفا درخواست سوابق را به صورت انلاین ارسال کنید.

ارسال درخواست سوابق