پروژه

NORCOM پروژه های بهبود / تعمیر و نگهداری را برای حفظ سیستم های ما سالم و تجهیزات به روز انجام می دهد. این پروژه ها بخش مهمی از حمایت از زیرساخت های جامعه است که سازمان های امنیت عمومی ما را پشتیبانی می کند. 

  • پروژه های اینده در برنامه ریزی سرمایه بلند مدت NORCOM گنجانده شده است.
  • پروژه های فعلی تایید هیئت مدیره را دریافت کرده اند و در حال حاضر در حال انجام است.
  • پروژه های تکمیل شده در دو سال گذشته تکمیل شده اند.

پروژه های در دست اجرا

مطالعه تسهیلات

درخواست پیشنهاد: مطالعه تسهیلات
NORCOM در حال درخواست پیشنهادات از شرکت های واجد شرایط برای ارائه یک مطالعه تسهیلات برای ارائه ارزیابی امکانات موجود، توسعه امکانات اینده و هزینه های بلند مدت عملیات سناریوهای مختلف است.

تاریخ صدور: فوریه 24، 2023
پیشنهادات به دلیل : اوریل 21، 2023

پروژه های جاری

صفحه بندی عددی الفا

اطلاعاتی در راه است.

جایگزینی مبلمان کنسول

اطلاعاتی در راه است.

پروژه های انجام شده

درخواست اطلاعات- مطالعه تسهیلات

درخواست برای اطلاعات- مطالعه تسهیلات: NORCOM یک درخواست برای اطلاعات (RFI) برای جمع اوری اطلاعات در مورد هزینه های براورد شده و الزامات زمان برای تکمیل ارزیابی امکانات صادر کرده است. برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کنید: