سوابق عمومی در دسترس انلاین

افشای سوابق NORCOM توسط مقررات ایالتی و محلی قابل اجرا اداره می شود. تمام ورودی های تلفن، رادیو و کامپیوتر به کمک اعزام ثبت می شوند.