آینده
رویدادها

بازگشت به رویدادها
بارگذاری رویدادها

جلسه هیئت مدیره

  • این رویداد گذشت.

جلسه هیئت مدیره

لطفا توجه داشته باشید: جلسات هیئت مدیره NORCOM در یک فرمت ترکیبی برگزار می شود که به مردم اجازه می دهد تا به صورت شخصی، تلفنی یا از طریق دسترسی از راه دور ویدئویی شرکت کنند.

اگر می خواهید یک نظر عمومی داشته باشید، لطفا این کار را انجام دهید زمانی که رئیس هیئت مدیره پرسید. نظرات بخشی از رکورد خواهد بود و به حداکثر 3 دقیقه محدود می شود.

بسته جلسه برای مارس 10، 2023

جزئیات