آینده
رویدادها

بازگشت به رویدادها
بارگذاری رویدادها

جلسه هیئت مدیره

  • این رویداد گذشت.

هیئت مدیره انلاین

با توجه به ادامه الزامات فاصله اجتماعی برای کاهش پاندمی کووید-19 و مطابق با اعلامیه های فرماندار، NORCOM جلسات هیئت مدیره خود را از راه دور برگزار خواهد کرد. عموم مردم ممکن است به صورت تلفنی یا از طریق دسترسی از راه دور ویدیویی در جلسه شرکت کنند.

اگر می خواهید یک نظر عمومی داشته باشید، لطفا این کار را انجام دهید زمانی که رئیس هیئت مدیره پرسید. نظرات بخشی از رکورد خواهد بود و به حداکثر 3 دقیقه محدود می شود.

بسته جلسه برای نوامبر 12، 2021

جزئیات